wassup 2008

בלי לנקוט עמדה, כולם מסכימים שעבודת השטח והרשת של קמפיין אובמה הרבה יותר טובה, מדברת עם השטח ומחוברת למה שקורה במציאות. מזכיר נשכחות.

YouTube Preview Image

אם זה לא מוצג כראוי.

הארות והערות (3 בינתיים)

  1. פתאום עיראק לא נראית כ"כ גרוע :-) .

    פשוט סרט מבריק…

  2. בול פגיעה. true, true

  3. נפלא. אכן מזכיר נשכחות.